Praktische informatie

Verzuimbeleid

Ziek en absent melden in Somtoday

Is uw kind ziek, dan meldt u dat elke dag dat hij of zij ziek is. Graag uiterlijk om 08.15 uur. Is uw kind weer beter dan hoeft u niets te doen. Beter melden gaat in dat geval automatisch.

Lukt het niet om uw kind via Somtoday ziek of afwezig te melden, stuur dan een mail aan verzuim@ashramcollege.nl of bel met onze receptie op 0172-430234.

Ook bezoek aan huisarts, tandarts of ortho meldt u op deze manier. Let er a.u.b. op dat u bij de datum een begin- en eindtijd vult.

Bijzonder verlof en afwezigheid i.v.m. bezoek open dagen vervolgstudie

Let op: bijzonder verlof (zoals afwezigheid i.v.m. bijzondere gebeurtenissen als jubilea en uitvaart) meldt u door een mail te sturen aan verzuimcoordinator@ashramcollege.nl met in de bijlage een kopie van de uitnodiging/rouwcirculaire etc.

Leerlingen die afwezig zijn i.v.m. een bezoek aan een open dag of proefstuderen melden dat d.m.v. een mail aan receptie@ashramcollege.nl. Bij de mail dient de uitnodiging als bewijsstuk meegestuurd te worden.

Verzuim, absentie en verlof

Leerlingen zijn tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden leerplichtig. Daarnaast hebben leerlingen tussen de 16 en 18 jaar die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op tenminste niveau 2) een kwalificatieplicht. Zowel voor leerplichtige als kwalificatieplichtige leerlingen geldt dat de school verzuim moet registreren en herhaaldelijk verzuim of langdurig ongeoorloofd verzuim aan de leerplicht ambtenaar moet melden. U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de website van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

We maken onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim:

 • Ziekteverzuim dat volgens de schoolregels gemeld is
 • Bijzonder verlof met toestemming van school d.m.v. een verlofformulier* (voorzien van een bewijsstuk, zoals een kopie van een kaart)
 • Afwezigheid i.v.m. bezoek open dag
 • Afwezigheid van school vanwege een afspraak (bijvoorbeeld; bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, afrijden etc)

Ongeoorloofd verzuim:

 • Een leerling is afwezig (absent) zonder geldige reden
 • Een leerling komt te laat zonder geldige reden (verslapen, bus gemist, etc)
 • Ziekteverzuim dat niet volgens de schoolregels gemeld wordt

Acties en maatregelen bij ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd (in kader van de leerplichtwet). In SOM hebben leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) inzage in het geregistreerde verzuim. Wanneer de leerling toelichting wil geven op afwezigheid, is hij / zij zelf verantwoordelijk om dat bij de organisatorisch onderwijsmedewerker, hierna te noemen ‘OOM’ of de verzuimcoördinator doen. De OOMs zijn te vinden in kamer 213. Wanneer er geen geldige reden is voor het verzuim, volgt er een maatregel.

Absent zonder reden
Bij afwezigheid zonder reden, neemt de OOM contact op met de leerling om een afspraak voor het terugkomen te maken. Gemiste uren moet dubbel worden ingehaald in eigen tijd. Tussenuren vallen niet onder eigen tijd.

Mocht de leerling de afgesproken terugkommaatregel niet nakomen, dan worden de uren nogmaals dubbel gerekend. Als de leerling dan toch voor derde keer geen gehoor geeft, dan schakelt de OOM de teamleider in en wordt er een notitie gemaakt in SOM.

Als een leerling meer dan 50% van een lesuur te laat is, dan valt dit onder afwezigheid. De leerling heeft dan een lesuur gemist en zal deze dubbel moet inhalen.

Te laat zonder reden
Bij te laat komen zonder geldige reden, meldt de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur bij de receptie.

Indien de leerling zich niet om 08.00 uur meldt, dan zal de OOM telefonisch contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s). OOM informeert de leerling hierover en maakt met de leerling de afspraak om twee uur in te halen. Vervolgens wordt er door de OOM een notitie gemaakt in SOM.

4 – 8 – 12 regelingen
De leerling die te laat is, meldt zich bij de receptie. Daar wordt bepaald of hij/zij geoorloofd of ongeoorloofd te laat is
Komt een leerling vaker te laat of spijbelt een leerling, dan hanteren we de 4-8-12-regeling:

Bij 4 keer te laat/spijbelen wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).
Bij 8 keer te laat/spijbelen ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een brief van school.
Bij 12 keer te laat/spijbelen wordt de leerling aangemeld bij het Verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en stellen we de Leerplichtambtenaar op de hoogte.

De Leerplichtambtenaar kan in overleg met bureau Halt straffen opleggen: https://www.halt.nl/veilige-school/schoolverzuim/.

Op het Ashram College hebben we vaste afspraken over te laat komen en afwezigheid tijdens de lessen. We maken hierin het onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Deze afspraken zijn ook terug te vinden in het Leerlingenstatuut en onze schoolregels. We verwachten dat afspraken voor orthodontist, huisarts, specialist etc. zoveel mogelijk buiten de reguliere schooltijden worden gemaakt.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar wordt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit schooljaar is dit een bedrag van € 50,--. De ouderbijdrage is bedoeld voor extra materialen en activiteiten waarvoor de school zelf niet wordt bekostigd door de overheid. U kunt hierbij denken aan boeken in de mediatheek, bijzondere sportactiviteiten in de bovenbouw, vieringen etc. Voor het aanbod van deze zaken zijn we afhankelijk van de ouderbijdrage. 

De school legt verantwoording van de besteding van de gelden af aan de oudergeleding van de MR (deelraad), deze heeft ook instemmingsrecht op de hoogte van het bedrag.

KOSTEN EXCURSIES EN REIZEN

Als aanvulling op ons gewone onderwijs gaan we regelmatig met onze leerlingen op excursie. Het hangt af van het leerjaar en welke vakken uw kind volgt, hoe hoog de kosten voor deze excursies en reizen zijn. De excursies en reizen worden apart gefactureerd, tegelijkertijd met de inning van de overige vrijwillige ouderbijdragen. Mocht de totaal betaalde vrijwillige ouderbijdrage voor een activiteit onvoldoende zijn, dan kan de school besluiten dat deze activiteit niet door gaat.

BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Het Ashram College stuurt al haar facturen digitaal. U ontvangt de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage in oktober via e-mail met daarin een link naar het betaalproces. U kunt daarbij kiezen om via iDEAL of via overboeking te betalen.

EXTRA’S VOOR GEZINNEN MET EEN KRAPPE BEURS

Heeft u een laag inkomen en moeite om de schoolkosten te betalen? Er zijn voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten verschillende organisaties die u kunnen helpen. Meer informatie over deze Stichting Leergeld kunt u vinden op: https://www.elkkinddoetmee.nl.

 • Stichting Leergeld is er voor extra uitgaven als uw kind naar de middelbare school gaat, zoals een laptop of een fiets. Eens per jaar kan uw kind een schoolspullenpas krijgen, waarmee hij of zij onder andere een schooltas en gymkleding kan kopen. Kijk op de website van Stichting Leergeld of u in aanmerking komt voor hulp.
 • Het Jeugd Deelname Fonds betaalt de contributie voor een sportvereniging, zwemlessen of lesgeld voor een culturele activiteit. Kijk op de website van het Jeugd Deelname Fonds of u in aanmerking komt voor hulp.
 • De gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Het niet voldoen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Chromebook in de klas: aanschaf, verzekeringen en alternatieven

Op het Ashram College maken we gebruik van digitale methodes voor de lessen. We werken daarvoor met een Chromebook. Een Chromebook is een laptop waarbij de leerlingen volledig in de 'cloud’ werken. Om in de cloud te kunnen werken, krijgt elke leerling toegang tot een eigen account, waarop alles wat hij/zij maakt automatisch wordt opgeslagen. Het Chromebook bestelt u via onze leverancier Smart2Scool en kost gemiddeld € 480,--.

VERZEKERING

Bij de aanschafprijs van het Chromebook zit ook de Smart2Scool verzekering inbegrepen. Schade aan een Chromebook tijdens het gebruik is niet uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan het vallen met de fiets, scooter of brommer, of het onverhoopt uit je handen laten glijden van het Chromebook.  Smart2Scool is hiervoor het centrale aanspreekpunt en behandelt alle claims. Er is een gering eigen risico van 35 euro (voor elke schade) en de verzekering kent wereldwijde dekking. Ook is onderlinge aansprakelijkheid tussen medeleerlingen gedekt. De looptijd is 36 maanden. Met bewijs van een schademelding krijgen leerlingen op school een leenapparaat.

ZELF AANSCHAFFEN VAN CHROMEBOOK

In elektronicawinkels zijn diverse merken en modellen Chromebooks beschikbaar. Kies voor een Chromebook met minimaal 4 GB RAM & 32GB opslag. Let wel: bij schade aan het Chromebook dienen leerlingen zelf voor vervanging te zorgen. 

STICHTING LEERGELD EN AANSCHAF CHROMEBOOK

Niet iedereen kan alle kosten even makkelijk betalen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw financiële situatie het niet toelaat om een Chromebook aan te schaffen, terwijl die wel nodig is voor het onderwijs. U kunt zich dan richten tot de Stichting Leergeld. Deze stichting kan u namens de gemeente helpen met een vergoedingsregeling. Meer informatie over deze Stichting Leergeld kunt u vinden op: https://www.elkkinddoetmee.nl.

LEEN CHROMEBOOK

Ook is het voor leerlingen mogelijk een Chromebook te lenen bij de receptie. Het geleende Chromebook mag echter niet mee naar huis en dient bij aanvang van de lesdag opgehaald te worden en aan het eind van elke lesdag te worden ingeleverd. Voor het gebruik van een leenexemplaar worden geen kosten in rekening gebracht, wel levert de leerling ‘als borg’ tijdens de lesdag de leerling pas in. Indien een leerling voor langere tijd een Chromebook wil lenen, zal hier een gebruikersovereenkomst voor worden ingevuld. Dit komt bijvoorbeeld voor bij leerlingen waarvan hun eigen Chromebook kapot is. Leen Chromebooks zijn beperkt aanwezig.

VRAGEN OVER HET BESTELLEN OF DE VERZEKERING?

Voor meer vragen of informatie over het bestellen of de verzekering verwijzen wij u door naar Smart2Scool. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur per mail info@smart2scool.nl  of telefonisch op 088-0071010.

Schoolregels en afspraken

Op het Ashram College hebben we met leerlingen en docenten de volgende schoolregels en afspraken gemaakt met elkaar.

Informatie
Schoolregels Ashram Alphen 2024

Lestijden

Op het Ashram College hanteren we een 45-minutenrooster. 

Let op: leerlingen zijn na hun laatste lesuur beschikbaar voor eventuele afspraken met docent en/of coach die in principe gepland worden in Ashramtijd.

Lestijden 
08:30 - 09:15 uurLesuur 1
09:15 - 10:00 uur Lesuur 2
10:00 - 10:45 uur Lesuur 3
10:45 - 11:00 uur Kleine pauze
11:00 - 11:45 uur Lesuur 4
11:45 - 12:30 uur Lesuur 5
12:30 - 13:00 uur Grote pauze
13:00 - 13:45 uur Lesuur 6
13:45 - 14:30 uur Lesuur 7
14:30 - 15:15 uur Lesuur 8
15:15 - 16:30 uur Ashramtijd

Het streven is om het aantal tussenuren voor leerlingen zo beperkt mogelijk te houden:

 • onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3 h/v): geen tussenuren

 • bovenbouw (PTA-jaren): maximaal 5 tussenuren per week

Leerlingen in de bovenbouw die niet alle vakken hoeven te volgen (bijv. doublanten en leerlingen met een gespreid examen) zullen vaak een rooster met meer tussenuren hebben. Ook een extra vak wordt niet in het rooster opgenomen.

Het eerste en laatste lesuur wordt nooit opgevangen en geldt niet als tussenuur.

Vakanties en Feestdagen

SCHOOLJAAR 2023-2024
Herfstvakantie16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024

Bekijk ook alvast de vakanties voor het schooljaar 2024-2025

ORGANISATIE- EN STUDIEDAGEN

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen een aantal dagen vrij i.v.m. organisatie- en studiedagen voor het personeel. In de jaaragenda op de website staan de data van de organisatie- en studiedagen vermeld.

JAARAGENDA

Vakanties, feestdagen, SE-weken, diploma-uitreikingen en andere belangrijke data zijn te vinden in de jaaragenda op de website. De indeling staat in principe vast, maar het komt voor dat er in de loop van het schooljaar activiteiten aan worden toegevoegd. 

Er zijn vier periodes per schooljaar en elke periode wordt afgesloten met een toetsweek (leerjaar 3) of een schoolexamenweek (SE-week) (leerjaar 4 en hoger). De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hebben tijdens onderstaande periodes de Focusweek. Dan werken de leerlingen aan het ophalen van hun resultaten. Daarnaast is er ruimte voor sport- en culturele activiteiten en enkele toetsen.

CONTACTMOMENTEN

Er zijn diverse momenten per schooljaar waarop ouders met coaches en/of vakdocenten in gesprek kunnen gaan. Deze momenten worden vermeld in de jaaragenda. Ouders/verzorgers worden hiervoor tijdig uitgenodigd.

OUDERAVONDEN SCHOOLJAAR 2023-2024

In de jaaragenda op de website staan de data van de ouderavonden vermeld. Ouders/verzorgers worden hiervoor tijdig uitgenodigd.

Jaarkalender

Laden...
 

Privacy

Bij de aanmelding van uw kind verstrekt u zijn of haar persoonsgegevens, onder andere de naam, geboortedatum en het huisadres. In de tijd dat een leerling bij ons op school zit, komen er meer gegevens bij. Bijvoorbeeld schoolprestaties om een rapport of diploma te kunnen geven. Het verwerken van deze persoonsgegevens voldoet aan de eisen in de privacywet (AVG). Dit betekent onder andere dat er niet meer gegevens verzameld en bewaard worden dan noodzakelijk is, dat u deze gegevens kunt inzien en dat altijd uw toestemming gevraagd wordt wanneer het Ashram College foto’s of ander beeld wil gebruiken waar uw kind herkenbaar op staat. 

Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via privacy@scopescholen.nl