Onderwijs

Overgangsregeling, leerjaar 1, 2 en 3 havo / 3 vwo

Toetsing
Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen een aantal toetsweken. Het aantal is mede afhankelijk van het leerjaar waarin de leerling zit. In de bovenbouw zijn er, buiten het examenjaar, vier toetsweken. In het eindexamenjaar zijn dat er drie. 

Verder bepalen tussentijdse werkstukken, presentaties, opdrachten, toetsen, overhoringen en practicumvaardigheden (exacte vakken) het eindcijfer. We praten hier dan ook over een voortschrijdend gemiddelde. Er zijn duidelijke afspraken over inhaalmogelijkheden voor leerlingen die een toets met een geldige reden hebben gemist. Bovendien biedt het examenreglement voor bovenbouwleerlingen een herkansingsregeling.

E.e.a. is vastgelegd in het document Toetsbeleid.

Overgangsregeling
De overgangsregeling bevat gedetailleerde informatie over overgang, toetsen, becijfering en beleid voor wat betreft doorstromen voor leerjaar 1, 2, 3 havo en 3 vwo. 

Examen

Vervroegd Examen en extra examenvak

Als je in de bovenbouw zit en duidelijk ruimte hebt voor extra uitdaging kun je een extra vak volgen of versneld examen doen.  Bij versneld examen doen rond je in het voorexamenjaar al een vak af door daar examen in te doen. Het behaalde cijfer wordt meegenomen naar het examenjaar, telt mee voor de uitslag en is maximaal één jaar geldig.

VERVROEGD EXAMEN

Examen
Formulier Vervroegd Examen 2023 2024

Extra examenvak

Examen
Formulier Extra Vak 2023 2024
Informatie
Formulier Extra Vak 2024 2025

Vrijstellingen

Examen
Formulier Vrijstellingen

Profielkeuze en PWS

In leerjaar 3 besteden we veel aandacht aan loopbaanbegeleiding en -oriëntatie (LOB). Hier worden ook de ouders bij betrokken. Belangrijk is de profielkeuze. Binnen een uitgebreid coachprogramma wordt aandacht besteed aan soorten beroepen en opleidingen. Daarnaast krijgt de leerling een beeld van eigen kwaliteiten en affiniteiten. Op deze manier kan de leerling, samen met ouders en docenten, een zo verantwoord mogelijke keuze maken.

Profielkeuze mavo
Op de mavo werken we toe naar een succesvol examen binnen het vakonderwijs. Daarnaast vraagt de voorbereiding op het vervolgonderwijs (mbo of havo) veel aandacht. Het coachprogramma met betrekking tot de voorbereiding op opleidingen en beroepen neemt dan ook een belangrijke plaats in. Dit wordt versterkt door een arbeidsstage en bezoeken aan de voorlichtingsactiviteiten van ROC’s zoals ‘de Studiebeurs’ en de Alphense MBO informatieavond. Klik hier voor het keuzeformulier: mavo profielkeuzeformulier

Profielkeuze havo en vwo
In de bovenbouw van de havo en het vwo, De leerling volgt één van de volgende vier profielen:
Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)

Dit filmpje laat duidelijk de verschillen tussen de profielen zien.

De keuze van het profiel is van groot belang voor de vervolgstudie, daarom besteden we hier, met name in leerjaar 3, ruim aandacht aan.

Profielkeuzeformulieren
Profielkeuzeformulier mavo
Profielkeuzeformulier havo
Profielkeuzeformulier vwo
Profielkeuzeformulier gymnasium

PWS

Profielkeuzewerkstuk in 4 mavo

Het profielwerkstuk (PWS) is een praktische opdracht voor leerlingen in 4 mavo. Het is een verplicht onderdeel van het schoolexamen en dient met een voldoende afgesloten te worden. Je moet er minimaal 20 uur aan werken en dit doe je in tweetallen.

Het PWS zal in samenwerking met het MBO Rijnland worden georganiseerd. Leerlingen zullen 1 dag op het MBO onder begeleiding van MBO studenten en hun coaches aan het PWS werken. De andere dag zullen ze dit doen op het Ashram College. 

Je kiest een onderwerp en maakt er een (digitale) presentatie over. Het PWS moet over een onderwerp gaan dat past binnen het door jou gekozen profiel. De titel van je presentatie en de beoordeling hiervan worden op je diploma vermeld. Het boekje dient als leidraad gebruikt te worden bij het komen tot een eindpresentatie.

Jouw PWS past dus binnen één van de volgende profielen:
● Zorg en Welzijn (biologie)
● Economie (economie)
● Techniek (NaSk en wiskunde)
● Landbouw (wiskunde)

Profielkeuzewerkstuk in 5 havo / 6 vwo

Het profielkeuzewerkstuk is een verplicht onderdeel van het examendossier waarin leerlingen (samen)werken aan een vakoverstijgend werkstuk. Om tot het eindverslag te komen doorlopen de leerlingen verschillende fasen, waarbij de tussen’producten’ zijn beoordeeld. Een eindpresentatie van het werkstuk is het laatste onderdeel van de totale beoordeling. Voor deze eindpresentatie worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd.

Doorstromen naar een ander niveau

[document ID not specified]

Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo

[document ID not specified]

Doorstroom van 5 havo naar 5 vwo 

Decanaat
Voorlichting Doorstroom 5h 5v

Decanaat

Het decanaat neemt een belangrijke plaats in binnen de school. De decaan begeleidt en adviseert je bij je profiel- en beroepskeuze en de keuze voor je vervolgopleiding. Ook je ouders worden betrokken bij dit proces. Op het Ashram College heeft elke afdeling haar eigen decaan.

Decanen

  Dhr. L. (Leon) van Amerongen
  Decaan MAVO
  Mevr. K. (Katja) Perevedentseva
  Decaan HAVO
  Mevr. E. (Erica) Dijkstra
  Decaan VWO

  De decaan voorziet jouw coach van informatie en lesmateriaal om je te helpen om tot een goede vak- en beroepskeuze te komen. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw werken we met een door het Ashram College ontwikkeld Loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) waarmee je kwaliteiten ontwikkelt op het gebied van flexibiliteit, zelfreflectie en het maken en beargumenteren van keuzes. Wij vinden het heel belangrijk dat je veel ervaringen opdoet en dat je ouders hierbij betrokken zijn.

  Gedurende het schooljaar organiseren we daarom een aantal activiteiten voor zowel leerlingen als ouders, zoals:

  • Het bezoeken van studiebeurzen, open dagen en meeloopdagen van vervolgopleidingen.
  • Voorlichtingsavonden door de decanen voor ouders en leerlingen.
  • Voorlichting door ouders over hun beroep.
  • Voorlichting door studenten van verschillende opleidingen.
  • Voorlichting door bovenbouwleerlingen over de profielkeuze.
  • Stages in voor- en/of examenklassen

  Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB)

  Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee we je ondersteunen bij het maken van je studie- en loopbaankeuze.

  Ons LOB-programma is gericht op het kiezen van een passende vervolgopleiding en beroep en neemt op onze school een belangrijke plaats in. Je ondersteunt en versterkt je keuze door een arbeidsstage en door het bezoeken van voorlichtingsactiviteiten van ROC’s, hbo’s en universiteiten. Verder kan je deelnemen aan activiteiten zoals ‘de Studiebeurs’, de Alphense MBO informatieavond en de beroepenvoorlichting in samenwerking met de Rotary. Je wordt extra getraind op goede communicatievaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het vak Nederlands waar je leert om intakegesprekken te voeren en een sollicitatiebrief te schrijven.

  Decanaat
  Lob Ouderavond Vervolgopleiding Ouders En Leerlingen Havo

  Decanaat en profielkeuze

  Onze decanen spelen een belangrijke rol bij de profielkeuze in leerjaar 2 (mavo) en 3 (havo/ vwo). Binnen een uitgebreid coachprogramma wordt aandacht besteed aan de soorten beroepen en opleidingen. Daarnaast krijgt de leerling een beeld van eigen kwaliteiten en affiniteiten. Op deze manier kan de leerling, samen met ouders en docenten, een zo verantwoord mogelijke keuze maken.

  Tijdens de ouderavond voor ouders van leerjaar 3 van 14 november 2023 werden onderstaande presentaties gegeven:

  Qompas (de link naar dit document volgt binnenkort).

  De profielkeuzeformulieren staan onder Profielkeuze en PWS

  Hoe de definitieve keuze ingevoerd wordt in Zermelo staat hier.

  Profielkeuze
  Studiekeuze Van Profiel Naar Studie Havo Hbo

  Vervroegd examen en extra examenvak

  Als je in de bovenbouw zit en duidelijk ruimte hebt voor extra uitdaging kan je een extra vak volgen of vervroegd examen doen. Bij vervroegd examen doen rond je in het voorexamenjaar al een vak af door daar examen in te doen. Het behaalde cijfer wordt meegenomen naar het examenjaar, telt mee voor de uitslag en is maximaal één jaar geldig. Onder Examen en PTA vind je hierover meer informatie.

  Vervolgopleiding / studie

  In het (voor)examenjaar gaan de leerlingen zich actief verdiepen in hun vervolgopleiding of studie. Onze decanen zorgen o.a. voor informatie over open dagen, proefstuderen, selectie. Deze zaken zijn ook te vinden op de website van Studiekeuze123

  De gesprekken over een vervolgopleiding of studie vinden in eerste instantie met de coach plaats, maar waar dat nodig is kan ook een gesprek met de decaan worden aangevraagd. Leerlingen waarderen het zeer als hun ouders meedenken. Via de handige links hieronder kunnen ouders informatie vinden over de keuze tot een vervolgopleiding- of studie.

  Van profiel naar studie: havo -> hbo 
  Van profiel naar studie: vwo - > hbo 
  Van profiel naar studie: vwo -> wo
  Presentatie online ouderavond studiekeuze 6 vwo - 26 september 2023
  Presentatie online ouderavond studiekeuze 5 havo - 27 september 2022
  Presentatie online ouderavond 'studiekeuzecoach' 5 havo en 6 vwo

  Leerlingenstatuut

  Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen die staan ingeschreven op het Ashram College te Alphen aan den Rijn en is op voorstel van of in overleg met de leerlingenraad en de deelraad, vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Het leerlingenstatuut geldt voor alle geledingen binnen de school.Het leerlingenstatuut wordt op de schoolwiki gepubliceerd, zodanig dat iedereen er kennis van kan nemen.

  Informatie
  Leerlingenstatuut 2023-2025

  Verantwoording

  Het Ashram College legt verantwoording af aan belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats de ouders en de leerlingen en vanzelfsprekend ook de inspectie.

  De inspectie controleert periodiek de kwaliteit van de school door het afleggen van een bezoek of door onderzoek van gegevens die de school aanlevert. Deze gegevens worden verwerkt in de opbrengstenkaart en de inspectierapporten.

  De beoordeling van de Inspectie over onze school vindt u op de site van de onderwijsinspectie.

  ONDERWIJSKWALITEIT

  Op de website van Scholen op de kaart wordt per vestiging een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.

  De volgende gegevens gaan over schooljaar 2022 - 2023

  • 71,58% van de leerlingen zijn naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs doorgestroomd.
  • 97,4% leerlingen zijn voor het eindexamen geslaagd.
  • 3,49% van de leerlingen verliet de school zonder diploma.

  DE VEILIGE SCHOOL

  Het Ashram College staat bekend om zijn vriendelijke schoolklimaat. We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig blijven voelen op school. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en zien we erop toe dat die worden nageleefd.

  Op de website van Scholen op de kaart is meer informatie te vinden over ons veiligheidsbeleid.