Onze school

Het Ashram College heeft sinds mei 2024 een nieuw schoolgebouw aan het Marsdiep 293 in gebruik. Alle lokalen zijn licht en ruim en gecentreerd rondom leerpleinen waar leerlingen tijdens en na lestijd kunnen werken. Er is een prachtige bibliotheek en een podium waar optredens met betrekking tot muziek, dans en toneel gegeven kunnen worden.

We zijn een brede scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo en gymnasium. We zijn een creatieve school, met betrokkenheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. We stimuleren de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, creatieve en tolerante burgers.

Leerlingen hebben laagdrempelig contact met elkaar en hun docenten, waarbij er voldoende ruimte is voor de mening van een leerling. Dat wordt versterkt doordat leerlingen en docenten elkaar aanspreken met de voornaam. We stimuleren het opkomen voor zichzelf en het zelfstandig maken van keuzes. Dat maakt het Ashram College een sociaal veilige leergemeenschap.

Leerlingen worden bij ons geplaatst n.a.v. het basisschooladvies Dit kan op mavo-, havo-, vwo- of gymnasiumniveau zijn. In zowel klas 1 als 2 kijken we naar het niveau dat het beste bij de leerling past. Hiervoor gebruiken wij o.a. de JIJ-toetsen om te meten of leerlingen aan de vereiste referentieniveaus voor rekenen en taal voldoen. De basis van de kwaliteit van het Ashram College wordt gelegd in de les, daarbij staat de positie van de leerlingen centraal en is die van de docent cruciaal.

In ons school- en jaarplan staan onze ambities en doelstellingen voor de genoemde periode.

Informatie
Schoolplan Ashram College Alphen aan den Rijn 2023 - 2027
Informatie
Jaarplan 2024 - 2025

Vakken

In de bovenbouw volgen de leerlingen de vakken in het door hen gekozen profiel met (waar mogelijk) ruimte voor vrije keuzes of iets extra’s. In deze vakken doen de leerlingen eindexamen.

In de brugklas (leerjaar 1 en 2) leggen we de basis om succesvol door te stromen naar de bovenbouw.

We onderscheiden in de brugklas (leerjaar 1 en 2):

Reguliere vakken | Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, lichamelijke opvoeding, drama, beeldende vorming, muziek, biologie, scheikunde en natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie/maatschappelijke vorming, klassieke talen (gymnasium) en in leerjaar 2 Spaans voor havo en vwo.

Werktijd | leerlingen krijgen tijd en ruimte om naar eigen keuze te werken aan school gerelateerde zaken.

Keuzevakken | In leerjaar 1 en 2 kiezen alle leerlingen uit een van de volgende vakken: Kunstfabriek, Sportklas, De Jonge Onderzoeker en Codeerklas. Dat vak volgen ze gedurende twee schooljaren. Ze kunnen kiezen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn.

Versterken taalvaardigheid

Het Ashram College Alphen aan den Rijn werkt aan het versterken van taalvaardigheid door het vak Nederlands in klas 1 vier lesuren aan te bieden en daarnaast nog één extra lesuur te lezen. Dit bieden wij aan vanaf schooljaar 24-25. Hiervoor hebben wij een uitgebreide bibliotheek en een boekencollectie op school aanwezig. Daarnaast zijn op alle leerpleinen gevulde boekenkastjes om het lezen op school te bevorderen.

Mentoraat

De mentor is er voor een klas en de individuele leerling. Via het mentoraat willen we de leerling niet enkel helpen bij het plannen, organiseren en volgen van schoolse zaken of bijstaan in zijn/haar welbevinden, maar willen we de leerling ook leren om te reflecteren op het eigen handelen. 

Ook wordt er vanaf 2 mavo en 3 havo/vwo tijdens de coachlessen aandacht besteed aan de oriëntatie op de vervolgopleiding (LOB). De decanen sturen dit aan. Er wordt veel tijd vrijgemaakt om zowel de klas als de individuele leerling te begeleiden en in nauwe verbinding te staan met de ouders/verzorgers.

De mentor steekt daarnaast veel tijd in het gesprek met de leerling aangaande zijn ontwikkeling en reflectie. Daarnaast vindt er in de onderbouw een aantal keer per jaar een driehoeksgesprek plaats tussen ouder, leerling en coach. Dat gesprek bereidt de coach voor met de leerling. De leerling verzorgt een presentatie en er is wederzijdse feedback.

Extra vak en vervroegd examen

Leerlingen van 3 mavo en 4 mavo doen in 7 vakken examen. Het zevende vak is hierbij een extra vak dat iedereen verplicht moet volgen. Dit doen we om de doorstroom naar havo en mbo te bevorderen. Binnen het gekozen profiel maken de leerlingen een keuze tussen LO2 (extra lichamelijke opvoeding), dramatische expressie of beeldende vormgeving. 

Als je in de bovenbouw zit en duidelijk ruimte hebt voor extra uitdaging kun je een extra vak volgen of versneld examen doen. Bij versneld examen doen rond je in het voorexamenjaar al een vak af door daar examen in te doen. Het behaalde cijfer wordt meegenomen naar het examenjaar, telt mee voor de uitslag en is maximaal één jaar geldig.

Examen
Formulier Vervroegd Examen 2023 2024
Examen
Formulier Extra Vak 2023 2024
Examen
Formulier Vrijstellingen

Cambridge English en DELF (Frans)

Leerlingen hebben de mogelijkheid om in de bovenbouw voor Engels en Frans een internationaal erkend certificaat te halen. Cambridge English is bedoeld als voorbereiding op de internationaal erkende Cambridge Certificaten. Op het Ashram College bieden we twee niveaus aan: Cambridge English First en Cambridge English Advanced. Vele onderwijsinstellingen, ministeries, werkgevers, overheidsorganen en professionele organisaties verspreid over de hele wereld erkennen de Cambridge certificaten.

DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française en is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau. DELF is bedoeld voor leerlingen uit 4 en 5 vwo.

Onderwijstijd

Er is veel vrijheid voor de school bij het inrichten van het onderwijsprogramma. Een groot deel van de tijd bestaat uit lessen. In de lessentabel, die als bijlage bij deze schoolgids is gevoegd, is opgenomen welke vakken er per jaar worden gegeven.

Naast de lessen biedt de school extra activiteiten aan, bijvoorbeeld excursies of stages. In overleg met de medezeggenschapsraad is vastgelegd dat ook deze onderdeel uitmaken van de verplichte onderwijstijd.

Kunst- en cultuurschool

Het Ashram College staat al jaren bekend als dé cultuurschool van Alphen aan den Rijn. In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met drie verschillende kunstvakken: beeldende vormgeving, muziek en drama. In de bovenbouw havo en vwo kunnen leerlingen vervolgens in één van deze drie verschillende kunstvakken examen doen. In de bovenbouw mavo kunnen leerlingen voor beeldende vormgeving of drama als examenvak kunst kiezen. Het examen bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoriegedeelte met een afrondend Centraal Examen. Indien je als leerling, op welk niveau dan ook een kunstvak heb gekozen, dan zal dit worden afgesloten in de ‘Ashram uit de kunst’ week. Voor de leerlingen met beeldende vormgeving is dit middels een expositie, muziek en drama sluiten af met een optreden. Een kunstvak als examenvak betekent natuurlijk niet alleen maar zitten in de schoolbanken, maar ook samenwerken met professionele kunstenaars en gezelschappen in het land.

We vinden het belangrijk dat niet alleen leerlingen met een gekozen kunstvak, maar dat iedereen in aanraking komt met kunst en cultuur.

Regelmatig vinden er tijdens de grote pauze een lunchpauzeconcerten plaats, waar leerlingen voor publiek kunnen optreden. Gedurende het schooljaar maken leerlingen bovendien kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur via workshops.

Sportgerichte school

Sport krijgt veel aandacht op het Ashram College. In de onderbouw volgen leerlingen een breed scala aan sporten en ze krijgen les in samenwerken en leiding geven. Want hoe leid je een team als captain en hoe kun je door goed en slim samen te werken de beste prestatie neerzetten? We werken niet alleen aan spelinzicht en speltechniek, maar ook aan conditie en een gezonde leefstijl. 

In de bovenbouw hebben leerlingen een ruime keuze aan sporten. Leerlingen kunnen zich verdiepen in een aantal zelf gekozen sporten en hun spelinzicht en -tactiek vergroten. Dit programma noemen we SportMix. We bieden jaarlijks tussen de 20 en 30 verschillende sporten aan. We willen leerlingen de kans bieden om nieuwe sporten te ontdekken en hun sportinteresse te vergroten. Voor alle brugklasleerlingen organiseren we twee keer per jaar een sporttoernooi. Bovendien kan de brugklasleerling in leerjaar 1 en 2 het keuzeprogramma Sportklas kiezen. Daarnaast is het mogelijk om op alle niveaus examen te doen in sport. Voor de mavo is dit het keuzevak LO2 en voor het havo/vwo is dit het keuzevak BSM.

GEZONDE SCHOOL

Onze schoolkantine voldoet aan de Richtlijn Eet Omgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum.

Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.

ROOKVRIJE SCHOOL

Roken en gezondheid gaan in onze ogen niet samen. Daarom is het Ashram College een rookvrije school.