Over ons

Ontwikkelen

Op het Ashram College krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Samen ontdekken we waar onze leerlingen goed in zijn en wat bij hen past. Ook dagen we ze uit om te verbeteren wat minder goed gaat. We helpen elkaar hierbij en zorgen voor elkaar. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zichzelf zijn en leren om elkaar te respecteren. Zo bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij. We hebben twee scholen, van praktijkonderwijs en havo in Nieuwkoop en mavo tot en met gymnasium in Alphen aan den Rijn.

Bestuur en management

Beide vestigingen van het Ashram College zijn onderdeel van SCOPE scholengroep (Stichting voor (protestants-)christelijk en katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn e.o.). Het bevoegd gezag van de scholen ligt bij het College van Bestuur van SCOPE. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van onze vestigingen is in handen van de directie.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het voortgezet onderwijs van SCOPE (de Groene Hart scholen en Ashram College) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Hierin zijn de zeven aparte deel- of medezeggenschapsraden van de verschillende locaties vertegenwoordigd en de mr van de Diensten. De gmr telt vijftien leden. De gmr bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De gmr heeft inspraak in het onderwijskundige, financiële en organisatorische beleid dat het bestuur van SCOPE ontwikkelt. Zes keer per jaar is er overleg tussen de gmr en het College van Bestuur en/of de Raad van Toezicht. De gmr heeft over vele onderwerpen instemmingsrecht, bij andere zaken kan het advies geven. Ook kan de gmr zelf met initiatieven komen die dan besproken worden met het bestuur. Het betreft hier altijd kwesties die meer dan één vestiging aangaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de strategische koers, de begroting, de zorgstructuur voor leerlingen, huisvesting of investeringen in ict.

Op de scholen

Iedere vestiging voor voortgezet onderwijs van SCOPE heeft een eigen (deel)medezeggenschapsraad. Daarin zitten behalve personeelsleden ook ouders en leerlingen. In deze deelraden worden bijvoorbeeld de schoolplannen besproken, maar ook de inzet van de ouderbijdrage, de personele inzet, de lessentabel, de schoolregels, de overgangsregeling, het duurzaamheidsbeleid, etc. De deelraden hebben frequent overleg met de vestigingsdirectie.